Adatkezelési Tájékoztató – Budai Kertcentrum

A Budai Kertcentrum Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Budai Kertcentrum Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1. Definíciók

  • 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  • 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  • 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  • 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • 5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, rögzítése;
  • 6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • 7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • 8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
  • 9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
  • 10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;
  • 11. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

2. A Budai Kertcentrum Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

3. Felhívjuk a Budai Kertcentrum Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4. Az adatkezelés célja: a Budai Kertcentrum Kft. üzletében történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

6. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód, , cikkszáma, egységára, értéke, a vásárlás időpontja és a tranzakcióhoz kapcsolódó pontérték, vevőszám, illetve vevőszám igénylése esetén név, cím adószám, e-mail cím, dátum, aláírás.

7. Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

8. Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az K&H Bank Zrt-vel van (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: 01-10-041043), kezeli.

9.Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatfeldolgozók:

Név: MailChimp (The Rocket Science Group, LLC)
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Adatfeldolgozói Feladat: hírlevelek szerkesztése, kezelése

10. A Budai Kertcentrum Kft. a vásárlói reklamációkat a Garancialevélben foglalt módon kezeli, a reklamációról külön jegyzőkönyvet nem vesz fel, a reklamációt érvényesítő vásárlók adatait külön nem kezeli, nem tárolja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Hírlevél kézbesítéséhez való hozzájárulás

A Budai Kertcentrum Kft. a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére. A Budai Kertcentrum Kft. követi a felhasználók aktivitását (pl. megnyitás, kattintás) a kiküldött hírlevelekben. A rendszer a gyűjtött adatok alapján egyedi, személyre szabott hírleveleket küld ki.

A Budai Kertcentrum Kft. hírlevelére az adatkezelő weboldalán lehet regisztrálni.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatait tartalmazó direkt marketing tartalmú megkeresések, a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése, és a nyomon követés adatainak, valamint a feliratkozott felhasználók által megadott egyéb adatok felhasználásával a hírlevelek személyre szabása, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, nem, irányítószám, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).

Hozzájárulok, hogy a Budai Kertcentrum Kft. az általam megadott e-mail címre (az adataim és a hírlevelekben mutatott aktivitásom (pl. megnyitás, kattintás) alapján személyre szabott) hírlevelet küldjön, valamint saját és partnerei üzleti ajánlataival felkeressen.

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

ÉRVÉNYES: 2018.05.25-től

Adatkezelési Tájékoztató – Budai Kertcentrum Kft (BKC) – +36 30 458 7839